Orders: 14,544
Modul de mentenanta este PORNIT

GDPR

Magrenta > GDPR

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTICE REGARDING THE USE OF PERSONAL DATA

 

Subscrisa societatea MAGRENTA TRAVEL SRL este o societatea înființată și guvernată de către legea română și are ca obiect de activitate 7711 - Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule usoare, are sediul în Calea Bucurestilor nr. 291B, Otopeni, Ilfov. Persoana de contact din partea societății este Manea Daniel (+40768.109.432, gdpr@magrenta.com).

 

The undersigned MAGRENTA TRAVEL SRL is a company founded and governed by the Romanian law and has as its object of activity 7711 - Renting and leasing of cars and light motor vehicles, is headquartered in No. 219B Calea Bucurestilor, Otopeni, Ilfov. The contact person from behalf of the company is Manea Daniel (+40768.109.432, gdpr@magrenta.com).

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

Prezenta secțiune va explica în ce condiții vor fi utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când încheiați tranzacții comerciale cu societatea noastră și unde vă puteți exercita drepturile de acces la date, corectarea acestora, ștergere, de opoziție la prelucrare, de portabilitate a datelor și de restricționare a prelucrării. Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și pentru care vă dați consimțământul la prelucrare. Nu vom prelua date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră din alte surse, altele decât cele prevăzute în această secțiune. De asemenea, nu vom transfera la terți datele dumneavoastră cu caracter personal, decât strict în situațiile prevăzute de prezenta politică privind protecția datelor și de obligațiile impuse de legislația în vigoare. Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale ce ne revin pentru desfășurarea activității curente, de asemenea informațiile ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale respective pentru, încheierea, derularea, modificarea, completarea sau încetarea contractului încheiat cu dumneavoastră. Furnizarea unor date incorecte sau incomplete ne poate pune în imposibilitatea de a ne respecta obligațiile legale și/sau contractuale cu consecința imediată a imposibilității executării contractului în termenii și condițiile convenite.

 

Protection of personal data

 

This section shall explain under what conditions your personal data shall be used when you enter into commercial transactions with our company and where you can exercise your rights of access, data correction, deletion, opposition to processing, portability of data, and Restriction of processing. All personal data we process are those you provide to us and for which you consent to processing. We shall not retrieve personal data about you from sources other than those specified in this section. Also, we shall not transfer your personal data to third parties except in the circumstances set forth in this data protection policy and the obligations imposed by the applicable law. Your provision of personal data is required to meet our legal obligations to conduct our current business, as well as information necessary for us to fulfill our contractual obligations to conclude, run, modify, complete or terminate the contract with you. The provision of incorrect or incomplete data may make it impossible for us to comply with our legal and / or contractual obligations with the immediate consequence of the impossibility of executing the contract under the agreed terms and conditions.

 

Scopul colectării datelor cu caracter personal

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopuri legitime respectiv în vederea încheierii, desfășurării, executării, modificării, completării, încetării, contractelor cu caracter comercial dintre subscrisa și persoana dumneavoastră. Vom utiliza datele pe care ni le puneți la dispoziție strict pentru scopurile descrise anterior. Vom procesa (dacă este cazul) datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă răspunde la solicitări și în principal pentru a ne executa obligațiile contractuale asumate. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău daca ti-ai manifestat opțiunea in acest sens.

 

Purpose of collecting personal data

 

We only process your personal data for legitimate purposes, for the purpose of concluding, conducting, executing, modifying, completing, terminating, commercial contracts between the undersigned and you. We shall use the data you provide us, strictly for the purposes described above. We shall process (if applicable) your personal data to respond to your requests and in particular to meet our contractual obligations. The processing of personal data is always based either on the execution of the contracts concluded with us, on the need to comply with a legal obligation, on our legitimate interest or on a major public interest or, as the case may be, on your consent if you have expressed your choice in this respect.

 

Categorii de informații pe care le colectăm

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră fie în mod direct fie prin intermediul societăților cu care subscrisa colaborează. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: Nume, prenume, domiciliu, datele actului de identitate, CNP, datele permisului de conducere, datele cardului bancar utilizat, număr de telefon, email. Datele sunt colectate atunci când deveniți clienții noști. Datele vor fi stocate cel puțin pe perioada prevăzută de lege pentru păstrarea/arhivarea contractelor pentru încheierea și desfășurarea cărora sunt colectate precum și a înscrisurilor aferente.

 

Categories of information we collect

 

The personal data we collect is those you provide either directly or through the companies with which the undersigned collaborates. Personal data processed are: Name, surname, home address, identity card details, personal identification number, driving license data, bank card details used, phone number, email. Data is collected when you become our customer. The data shall be stored for at least the period stipulated by the law for the storage / archiving of the contracts for which they are collected and the related documents.

 

Servicii de la părți terțe

 

În desfășurarea activității noastre curente colaborăm cu societăți existând posibilitatea de a obține de la acestea datele dumneavoastră personale care vor fi folosite doar în scopul susmenționat.

 

Services from third parties

 

In the course of our current business, we collaborate with companies and have the opportunity to obtain from them your personal data that shall be used only for the aforementioned purpose.

 

Cu cine împărtășim informația?

 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi împărtășite doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. În acest caz, ne asigurăm că furnizorii/colaboratorii noștri oferă o protecție adecvată pentru drepturile persoanelor fizice în legătură cu transferul datelor lor personale. Stocăm informații în locații care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri.Who do we share with?


 


Your personal data shall be shared only for the purposes of the data protection policy. In this case, we ensure that our suppliers / employees provide adequate protection for the rights of individuals in connection with the transfer of their personal data. We store information in locations that are outside our direct control (e.g. servers), these being hosting services provided by our suppliers.


 


Cum vă protejăm informația?


 


Luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dvs. sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor. Datele dvs. cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Setările dvs. de confidențialitate și prezenta politică poate fi afectată de modificările aduse funcționalității furnizorilor terți, cum ar fi rețelele sociale (dacă este cazul), caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări. Informațiile furnizate subscrisei sunt prelucrate într-un mod prin care se asigură confidențialitatea totală a datelor prelucrate. Pentru a se realiza acest lucru ne asigurăm că angajații noștri cunosc în detaliu obligațiile ce le revin cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și de asemenea am limitat cât de mult posibil numărul angajaților care intră în contact cu datele dumneavoastră.


 


How do we protect your information?


 


We take organizational and technical measures to ensure that your data is protected and to ensure the integrity and confidentiality of the data. Your personal data are retained for the time required to accomplish the purposes stated in this section. We ensure compliance with the proportionality principle of data collection. In the event that there is an incident affecting the security of the personal data you have provided to us, you shall be notified of that. Your privacy and this policy settings may be affected by changes to the functionality of third-party providers such as social networks (if applicable), in which case we are not responsible for these changes. The information provided to the undersigned is processed in a way that ensures the total confidentiality of the processed data. In order to do this, we ensure that our employees know in detail their personal data processing responsibilities, and we also limit as much as possible the number of employees who come in contact with your data.


 


Unde ne adresăm pentru exercitarea drepturilor legale menționate la începutul acestei politici și a altor drepturi conferite de lege?


 


Drepturile conferite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal sunt:


-       Dreptul la informare – poÈ›i solicita informaÈ›ii privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;


-       Dreptul la rectificare – poÈ›i rectifica datele personale inexacte sau le poÈ›i completa;


-       Dreptul la È™tergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poÈ›i obÈ›ine È™tergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevăzute de lege


 


-       Dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării - poti solicita restricÈ›ionarea prelucrarii in cazul in care conteÈ™ti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevăzute de lege;


 


-       Dreptul la portabilitatea datelor - poÈ›i primi, in anumite condiÈ›ii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poÈ›i solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator


 


-       Dreptul de a depune plângere - poti depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea NaÈ›ionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal


 


-       Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimțământul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila


 


-       Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia


 


Where do we address for the exercise of the legal rights mentioned at the beginning of this policy and other rights conferred by law?


 


The rights conferred by the legislation on the protection of personal data are:


-       - the right to information - You can request information about the processing of your personal data;


-       - the right to rectification - You can rectify inaccurate personal data or fill it in;


-       - the right to delete the data (the "right to be forgotten") - you can obtain the deletion of the data, if the processing was not legal or in other cases provided by the law


-       - the right to restrict processing - you can request restriction of processing if you are critical of the accuracy of the data, as well as in other cases provided by law;


 


-       - the right to data portability - You may receive, under certain conditions, the personal data you have provided us in a format that can be read automatically or you can request that the data be transmitted to another operator


 


-       - the right to lodge a complaint - You can complain about the way of processing your personal data to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing


 


-       - the right to withdraw consent - in cases where processing is based on your consent, you can withdraw it at any time. Withdrawal of consent shall only have effect for the future, the processing carried out prior to the withdrawal remains valid


 


-       - additional rights related to automated decisions: You can ask for and get human intervention about that processing, you can express your own point of view and you can challenge the decision


 


Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email: gdpr@magrenta.com.


 


To exercise your personal data rights, to correct or delete the data, please email us at gdpr@magrenta.com

Top